تجزيه و تحليل SWOT معمولي:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

نمایشگر 2.11 تجزيه و تحليل SWOT معمولي

 

              عوامل داخلي

عوامل خارجي

 

 

فهرست قوت هاS- فهرست ضعف هاW-
فهرست فرصت هاO-

 

 

 

ناحيه 1 – استفاده از فرصت ها با استفاده از نقاط قوت(SO) ناحيه 3- براي جبران نقاط ضعف از مزيت هايي که در فرصت ها نهفته است، بهره گرفته مي شود. (WO(
فهرست تهديدهاT-

 

 

 

ناحيه 2- استفاده از نقاط قوت براي جلوگيري از تهديد ها(ST) ناحيه 4- به حداقل رساندن زيان هاي ناشي از تهديد ها و نقاط ضعف (WT)

منبع: فردآر؛ دیوید؛مدیریت ریسکترجمه اعرابی و پارساییان، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1379

لازم به ذکر است که تجزيه و تحليل فوق تنها، موقعيت استراتژيک را در يک مقطع زماني مشخص، روشن مي سازد. لذا به منظور دنبال نمودن روند زماني، با توجه به اين موضوع که شرايط محيطي ( داخلي و خارجي) پويا بوده و دائما در حال تغيير و دگرگوني مي باشد، لازم است روند تحولات مورد بررسي قرار گيرد تا در مقاطع زماني مختلف استراتژي مناسب استخراج شوددنبال نمودن اين روند کمک مي کند تا بتوان حالت هاي مختلفي را که در آينده ممکن است رخ دهند، بررسي و پيش بيني نمود. پيچيدگي هاي موجود در تجزيه و تحليل اين گونه مسائل ايجاب مي کند از روش هايي استفاده شود تا نسبت به درستي کار اطمينان حاصل شود. (رحمان سرشت، 1384)

در مدل SWOT پس از ليست کردن هر يک از عوامل قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد ها ونوشتن ان ها در سلول هاي خود ، از محل تلاقي هر يک از آن ها، استراتژي هاي مورد نظر حاصل مي شوند. بنابراين همواره اين ماتريس منجر به چهار دسته استراتژي WT، SO، WOو ST مي شود.

مواجهه دادن عوامل اصلي داخلي و خارجي و تدوين استراتژي ها از مشکل ترين بخش هاي ماتريس SWOT  است و به قضاوت و قدرت تجزيه وتحليل خوبي نياز دارد. ( علی احمدی، فتح الله، تاج الدین، 1384)

رحمان سرشت در کتاب راهبرد هاي مديريت، چهار راهبرد منتج از تجزيه و ترکيب شرايط بيروني و اوضاع دروني را اين گونه تشريح کرده است:

الف) راهبرد مناسب با نقاط ضعف دروني و تهديد هاي بيروني: راهبرد WT ايجاب مي کند که نقاط ضعف و تهديد ها به حداقل رسد.بنابراين شرکتي که ضعيف است و با تهديد هاي شديدي روبرو است براي مثال مي تواند در ديگر شرکت ها ادغام شود يا حجم فعاليت هاي خود را کاهش دهد، يا در نهايت منحل شود.

ب) راهبرد متناسب با نقاط ضعف دروني و گشايش هاي بيروني: در راهبرد WO ، سعي مي شود نقاط ضعف به حداقل و گشايش ها به حداکثر رسد. از اين رو شرکتي که از بعضي جنبه ها ضعف هايي دارد يا بايد آن ضعف ها را با استفاده از امکانات دروني يا با بهره گرفتن از مقدورات بيروني مرتفع يا به نقاط قوت بدل سازد.براي مثال اگر امکان افزايش توانايي هاي کارکنان موجود با آموزش دادن آن ها نباشد يا اگر زمينه اي براي بهبود فنآوري مورد استفاده وجود نداشته باشد، بايد مهارت ها و فن آوري مناسب از خارج از سازمان کسب شود تا امکان بهره گيري از فرصت هاي بيروني پديد آيد.

ج) راهبرد متناسب با نقاط قوت دروني وتهديد هاي بيروني: اين راهبرد (ST) با تاکيد بر استفاده از نقاط قوت دروني سازمان براي مقابله با تهديد هاي محيطي طراحي مي شود. منظور از اين کار افزايش آثار نقاط قوت و به حداقل رساندن تاثير تهديد ها است. به اين لحاظ ممکن است يک سازمان توانايي هاي خود را براي مثال در زمينه هاي فني، مالي، مديريتي يا بازاريابي براي مقابله با محصولات رقيب به کار بندد.

د) راهبرد متناسب با نقاط قوت وگشايش هاي بيروني:

مطلوب ترين شرايط هنگامي رخ مي دهد که بهره گيري از نقاط قوت دروني براي استفاده از فرصت هاي بيروني امکان پذير باشد. هدف همه ي شرکت ها رسيدن به اين مرحله است.در.اقع سازمان ها تلاش مي کنند تا بر مشکلات فايق آمده وآن ها را براي استفاده از فرصت ها به نقاط قوت تبديل کنند.اگر سازمان ها با تهديد هاي محيطي روبرو شوند، با اميد به رسيدن به روز هاي بهتر با آن ها کنار مي ايند. (رحمان سرشت، 1384)

در نمایشگر های 2.12 و 2.13 متغير هاي قابل توجه در تعيين فرصت ها و تهديد هاي هر دو محيط کلان و محيط داخلي بيان شده است.

نمایشگر 2.12 متغير هاي راهبردي قابل توجه در تعيين فرصت ها و تهديد هاي محيطي

شرايط اقتصادي نفوس، ترکيب و توزيع جمعيت دگرگوني هاي فن آوري روند هاي اجتماعي- فرهنگي عوامل سياسي، قانوني و زيست محيطي
-روند هاي توليد ناخالص داخلي و ملي

-حجم پول

-نرخ تورم

-وضعيت اشتغال

-کنترل قيمت و درآمد ها

-کاهش يا افزايش ارزش پول

 

-نرخ رشد جمعيت

– توزيع سني جمعيت

-جابجايي تراکم جمعيت

– اميد به زندگي

نرخ تولد

 

-بودجه تخصيص يافته براي تحقيق و توسعه

-بودجه ي صنايع براي تحقيق و توسعه

– تمرکز فعاليت هاي فنآورانه

-حمايت از حق اعتراعات

تغيير در شيوه ي زندگي

-اميد به کاريابي و اشتغال

جايگاه و قدرت مصرف کنندگان

-نرخ باسوادي و بي سوادي و سطح عمومي تحصيلات

-نرخ ازدواج و طلاق

 

قوانين ضد انحصار

-قوانين حفاظت از محيط ريست

قوانين مالياتي

-قوانين تجاري داخلي و خارجي

منبع: خلیلی شورینی، سهراب، ” برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک” انتشارات یادواره ، 1377، ص 324

 

 

 

 

نمایشگر 2.13 عوامل عمده قابل توجه در تعيين نقاط قوت و ضعف درون سازمان

سرمايه انساني منابع مالي منابع فيزيکي قابليت هاي فني منابع سازماني
منابع انساني

مديران بازايابي و فروش

جريان نقدي سالم

نسبت بدهي به درايي

نقدينگي

موجودي

ابنيه

کارخانه، انبار

تجهيزات توزيع

محصولات با کيفيت

توانمندي

سامانه هاي کارآمد

مديريت نقدينگي

برخورداري از اعتماد

منبع:خلیلی شورینی، سهراب،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیکانتشارات یادواره، 1377، ص 324