روال ها و رسمیت گرایی اولیه

همان طوری که عنوان رسمی کنوانسیون بین المللی ساده کردن و هماهنگ کردن روال گمرکی نشان می دهد، کنوانسیون اصلاحی کیوتو حاوی محدوده ی زیادی از مفاد مربوطه بود که نیازهای پاراگراف اول گات را بهبود می بخشد. متن زیر بعضی روال ها و اصول توضیح داده شده در زیر را شرح می دهد. لیست زیر کامل نیست.

اصول ها و روال اصلی:

  • به حداقل رساندن و استاندارد کردن درخواست ها
  • حداقل ملاحظات و استفاده از روال مدیریت ریسک
  • تفکیک روال ترخیص کالا از خروج کالا از کشتی
  • کنترل روال حسابرسی
  • روال های به طور خاصی ساده شده کاربردی برای تجارت مجاز
  • حداکثر استفاده از روال تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی
  • همکاری با آژانس های دیگر

همکاری با همتاهای خارجی

به حداقل رساندن و استاندارد کردن درخواست ها: کالاها در سراسر مرزها باید به اداره های گمرکی اعلام شوند تا از هماهنگی شان با قانون ملی اطمینان یابند که این کار با شیوه اعلام کردن کالاها انجام گرفته است. با توجه به رسمیت گرایی اعلامیه کالا، با فرمت کاغذی و الکترونیکی فصل 3 ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو نیاز دارد آنها با استاندارد های بین المللی مناسب برای مثال طرح کلی سازمان ملل، کدهای ISO و پیشنهادات UN/ECE هماهنگ باشند. مدل داده های سازمان گمرك جهاني حداکثر چارچوب های استاندارد و هماهنگ مجموعه داده ها و پیغام های الکترونیکی استاندارد را فراهم آورده تا توسط تجارت برای گمرک بنا بر اهداف متداول و قانونی دیگر ارائه شوند تا به رسمیت گرایی برای ورود، خروج، ترانزیت و خروج کالاها از کشتی در تجارت مرزی بین المللی برسند.

فصل 3 ضمیمه کلی، به این نیاز دارد که گمرک، داده های مورد نیاز در اعلامیه کالاها، کپی ها و مدارک هدایت شده در اعلامیه را برای موارد خاص محدود کنند به گونه ایی که ضروری به نظر می رسند.[1]

رهنمون های ترخیص سریع کالا باگمرک خاص شامل اطلاعاتی در عناصر داده ایی می شود که برای آشکار کردن گروه های مختلف داده ایی و شرایط مسلم ترخیص کالا با قوانین خاص نیاز هستند و هر گروه بندی حداقل میزان داده ها را مشخص می کند که برای قوانین گمرکی اولیه بنا بر درخواست ترخیص سریع کالا فراهم آمدند. قوانین اصلی گمرک، حقوقی را حفظ می کنند که نیازمند اطلاعات بیشتری هستند، اگر برای مدیریت ریسک شان ضروری باشد.

ج- به حداقل رساندن مداخلات و مدیریت ریسک

اصول کنترل گمرکی کاربرد مناسب قوانین گمرک و هماهنگی هایشان با نیازهای قانونی دیگر با به حداکثر رساندن روال تسهیل تجارت بین المللی و با تغییر ریسک های ناهماهنگ با قوانین نامربوطه برای ارزیابی در شیوه ایی منطقی است. فصل 6 ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو حاوی مواد قانونی کاربردی اصول کنترل موارد گمرکی است. همچنین برای روال کنترل گمرکی باید با حداقل ضرورت حفظ شود تا از هماهنگی با قانون گمرکی رایج اطمینان یابند و آن روال کنترل گمرکی باید بر پایه و اساس انتخابی با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک با بیشترین میزان احتمالی انجام گیرد. زمان بیشتر برای بررسی اطلاعات، نتایج بهتر مدیریت ریسک را در بر داشته و فرآیند ترخیص و پروانه ترخیص را تسریع می کند. در این بخش، فصل 3 ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو توضیح داده است . مدیریت ریسک به طور لزوم نیازی به فرآیند اتوماتیک ندارد، اما با استفاده از تکنولوژی اطلاعات، کارآمدتر و مؤثرتر می شود.[2]

 د- جدا شدن روال ترخیص کالا از پروانه ترخیص کالا

روال ترخیص کالا به حمل و نقل فیزیکی بر حسب حفاظت گمرکی اشاره دارد. در حالیکه خروج کالا از کشتی به معنی تکمیل همه اصول قانونی و رسمی در خروج کالاست. تفکیک روال ترخیص کالا و پروانه ترخیص ، اجازه می دهد کالاها به سرعتی که امکان دارد، ترخیص شوند، حتی اگر چه همه روال رسمی وگمرکی ممکن نیست برآورده شده باشند. قوانین فراهم آمده، مثل مفاد ایمنی مورد توجه قرار گرفتند که می تواند به طور کامل به دست آید. برای مثال بعضی داده ها یا مدارک موجود نیست یا حتی ممکن است مشکلاتی در هماهنگی با روال طبقه بندی یا ارزش گذاری کالا وجود داشته باشد. مفاد فصل 3 برای چنین تکنیکی فراهم می آید. فصل 3 ضمیمه کلی کمیته اصلاحی کیوتو در مورد این روال دقیق بوده، میزان امنیت تعیین شده، اشکال اولیه قانونی ممکن است فراهم آید و اجرای امنیت همراه با تعهدات برآورده شده است.

 گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی

با تلاش و پيگيري هيأت گمركي جمهوري اسلامي ايران در نشست  ساليانه سازمان جهاني گمرك كه تيرماه سال جاري در بروكسل برگزار شد،‌گمرك ايران به عضويت كميته حسابرسي[3] و هم چنين گروه راهبري منطقه اي [4] در آمد.

نقش كميته حسابرسي،‌به عنوان بخش از بررسي سيستماتيك مداوم رويه هاي كنترل محيطي و دولتي سازمان گمرك جهاني نظارت بر حسابرسي عملكرد و توصيه هاي كميسيون و شوراي سياست گذاري و همچنين دبيركل سازمان گمرك جهاني در رابطه با بهره برداري و توسعه اين وظيفه را خواهد داشت. تمامي اعضاي كميته حسابرسي توسط شورا منصوب شده و مي توانند به صلاحديد شورا عزل شوند. مدت انتصاب اعضاي كميته حسابرسي به سه سال خواهدبود. استثنائاً و با پيشنهاد كميته حسابرسي به شورا، طول مدت تصدي ممكن است يك سال ديگر به منظور استمرار عضويت تمديد شود.

[1] www.europarl.europa.eu/…/20110616ATT21484E.23/9/93.

[2] The major difficulty lay in the pre-requisite of “a common political authority with an importance

perhaps equal to or greater than that of the national Governments or the constituent countries.”

Quoted from A.N.O., Reflections on the Marshall Offer, The World Today 3 (1947) 8, pp. 336 et

seq. (345), available at: http://www.jstor.org/stable/40392042. The difficulties in creating a

customs union were confirmed by the planned Franco-Italian customs union. See A.C., FrancoItalian Customs Union, The World Today 4 (1948) 11, pp. 481 et seq. (482), available at: http://

www.jstor.org/stable/40392074 (both subscription only).

[3] AuditCommittee .

[4] Reyionalsteering group.