پیامدهای فساد

 • فساد رشد اقتصادی را کاهش می­دهد و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را تشویق می­کند.
 • درآمدهای دولتی را کاهش و از مسیر اصلی خود منحرف می­کند.
 • فساد باعث تخصیص نادرست منابع کمیاب می­شود.
 • فساد مقررات دولتی را غیر اثربخش می­کند.
 • دستگاه اداری فاسد حلقه فسادی را ایجاد می­کند که در آن دولت قدرت و توانایی حکومتی خود را از دست می­دهد.
 • دستگاه قضایی و کارکنانی که رشوه می­گیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثیر می­گذارد.(صفایی، 1389).

در کشورهای در حال توسعه، جریان معکوس سرمایه، منجر به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، زیرساخت­های فقیر، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر خدمات، و به طور کلی تمایل به ایجاد و یا تداوم استانداردهای پایین زندگی می­شود. (لانگست و همکاران، 2002، ص 9-10).

2-2-2-    سطوح فساد

 • مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت­ها درگیر این نوع فساد هستند. این نوع از فساد، فساد کلان یا فساد سیاسی نام دارد.

مفاسدی که میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه­های عمومی و کارسازی­های غیرقانونی صورت می­گیرد. این فساد عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط است (ربیعی،1383).

2-2-3-    مفهوم و کلیات سازمان

سازمان­ها رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می­دهند. آن­ها ما را احاطه کرده­اند. ما در درون سازمان‌ها متولد می­شویم و معمولاً در درون آن­ها بدرود حیات می­گوییم. از گهواره تا گور در سازمان­ها بسر می­بریم. تقریباًٌ به هیچ وجه نمی­توان از دست آن­ها فرار کرد. ضرورت و مورد نیاز بودن آن­ها درست همانند پدیده­ی مرگ یا هوایی است که برای حیات خود به آن نیازمندیم ( اچ. هال، 1972). سازمان­ها، به دلایل بسیار، موضوع مهمی جهت بررسی و مطالعه است. سازمان­ها در جوامع معاصر مکانیسم­های خوبی جهت تحقق هدف­های جمعی محسوب می‌شوند­. سازمان­ها دربردارنده فرایند­های اجتماعی عمومی هستند ولی این فرایند­ها را در قالب ترتیبات ساختاری متمایز به اجرا در می­آورند (اسکات، 1998).

در زیر به مفهوم و تعاریف سازمان و انواع آن و سطوح عملکرد سازمان­ها در سطح منطقه­ای، ملی و بین­المللی پرداخته شده است.

 • تعریف سازمان :

بحث درباره «تعریف واژه» کشنده یا مرگ بار است. این گفتار درباره تعریفی که از سازمان می­شود نیز صدق می­کند، ولی ما ناگزیر از آن هستیم. اگر چه برخی از نویسندگان چنین استدلال می­کنند که ارائه تعریفی از سازمان دردی را دوا نمی­کند، ولی به نظر می­رسد راه معقول این باشد که بگوییم تعریف مبنایی را به دست می­دهد که می­توان مطلب مورد مطالعه را درک کرد.

در اینجا به تعریف­هایی می­پردازیم که به وسیله نویسندگان زمان گذشته ارائه شده است (اچ.هال، 1972).

 • به قول بارنارد[1]

سازمان­ها را سیستم­هایی می­دانست که در اصل بر اساس ” تشریک مساعی “، همکاری­های اعضای خود تشکیل می­شوند. سازمان رسمی از آن نوع مشارکت بین انسان‌ها به وجود می­آید که هوشیارانه، با قصد و هدفمند باشد (اسکات، 1998).

 • بر اساس نظر مارچ و سیمون[2]

سازمان­ها مجموعه­ای متشکل از انسان­هایی که با یکدیگر در حال تعاملند می­باشند، سازمان­ها بزرگ‌ترین محل اجتماع افراد در جامعه ما هستند که از عواملی مشابه با یک سیستم مرکزی هماهنگ ساز برخوردار می­باشند. خصوصیت بارز ساختار و هماهنگی موجود درون سازمان – در مقام مقایسه با روابط پراکنده و متغیر در بین سازمان­ها و در بین افراد سازمان نیافته – یک سازمان را به عنوان یک واحد جامعه شناختی متمایز می­سازد، واحدی که به لحاظ اهمیت با ارگانیسم یک موجود زنده در زیست شناسی قابل مقایسه است (همان منبع).

 • بر حسب نظر اتزیونی [3]

سازمان­ها واحد­های اجتماعی یا گروه های انسانی) هستند که با قصد خاص بنا شده و یا تجدید بنا می­شوند  تا به هدف­های معینی نایل آیند (همان منبع).

[1] – Barnard

[2]–  March and Simon

[3]–  Etzioni