عدم رعایت قواعد اخلاقی و قانونی، اثرات و نتایجی برای سازمان و مدیریت در پی دارد که بعضا ممکن است غیر قابل اصلاح باشند. این اثرات به سه دسته به شرح زیر می باشند.

الف) اثرات و پیامدهای فردی

 • تقویت سیستم رابطه گرایی
 • بی اعتنایی، دلسردی و کناره گیری کارکنان
 • کم کاری های پنهان و آشکار
 • رشوه خواری و دزدیهای پنهان و آشکار در مورد سازمان و مدیریت
 • افزایش سوء ظن به سازمان و مدیریت
 • افزایش تجسس های پنهان و آشکار در مورد سازمان و مدیریت
 • دادو ستدهای غیراخلاقی و غیر قانونی
 • برخوردهای نامطلوب با ارباب رجوع و مصرف کنندگان کالاو خدمات
 • افزایش نزاع، کشمکش، تمرد، غیبت و سایر رفتارهای ناهنجار

10-کاهش تعهد و حس وفاداری در قبال سازمان و مدیریت

11-عدم پیگیری و شکایت

12-افزایش تمایل به ایستادگی گروهی در مقابل اهداف سازمان و خواسته های مدیریت

13-کاهش سطح بهره وری نیروی انسانی

14- ترس و وحشت کارکنان از شکایت در خصوص نقض قانون و اخلاق در سازمان به دلیل فقدان امنیت شغلی

15- عدم مشارکت کارکنان درتصمیم گیری های سازمانی

ب) اثرات و پیامدهای گروهی

 • ترجیح منافع گروهی بر منافع سازمانی
 • تقویت روابط غیر رسمی منفی در گروه های کاری
 • احساس وفاداری به گروه، نه سازمان
 • عدم مشارکت گروه ها در تصمیم گیری سازمان

تشکیل باندهای مخرب به منظور توجیه مخفی کاری و حمایت از یکدیگر در جهت نقض قانون و عدم رعایت اخلاقیات در سازمان (سنجر سلاجقه، 1389، ص 71).

ج) اثرات و پیامدهای سازمانی 

 • عدم مسئولیت پذیری و و پاسخگویی به نیازهای جامعه
 • انعکاس تصویر ذهنی نامطلوب از سازمان در جامعه
 • کاهش اثر بخشی، کارآیی و بهره وری سازمان
 • کاهش عمر مفید سازمان
 • تضعیف نظام شایسته سالاریدر سازمان و افزایش روند ریزش نیروی انسانی متخصص(ابطحی،1386،ص 26).

امروزه به نظر می رسد اخلاق و فرهنگ کار در جامعه ما با توجه به ضعف آن در محیط های کاری به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. در عصر حاضر ضررها و آسیب هایی که به دلیل بی توجهی به خلقیات نیروی کار بر انگیزش، بهره وری و کیفیت خدمات وارد آمده است ایجاب می کند که به کارگیری قواعد و مقررات مدیریت و متناسب کردن آن با خلقیات انسان در هدایت او مطرح شود اگر چه جامعه ما جامعه ای مذهبی با اعتقادات قوی می باشد و اخلاق در مفهوم سنتی سابقه دیرین به ویژه در فرهنگ و تمدن اسلامی ما دارد اما هیچگاه به آن به عنوان یک ضرورت اجتماعی مهم نگریسته نشده است لذا انجام تحقیق در این خصوص می تواند از نظر عملی دارای ارزش و اهمیت ویژه ای بوده و نتایج حاصل از آن مورد استفاده مدیران و محققین مدیریت و رفتار سازمانی قرار گیرد (سنجر سلاجقه، 1389، ص 71).