پیامد کمبود اعتماد:/پایان نامه درباره جو سازمانی مدارس ابتدایی

پیامد های کمبود اعتماد :

  • جو سازمان معمولا ساکت و آرام است، سطح پایین انرژی و تعهد وجود دارد .
  • هیچ تعارضی وجود ندارد ، هیچ فردی از خود مقاومت نشان نمی دهد و نارضایتی ها تنبیه می شوند .
  • تغیرات معمولا با سو ظن و بد گمانی و با یک زنگ خطر همراه است .
  • شیوه مدیریت از بالا به پایین است و پست دارای اهمیت زیادی است و تصمیمات از طریق زنجیره ی فرمانده هی کنترل می شود .

2 – 20 فرآیند اعتماد :

دیتزو هارتوگ (2006) در مقاله خود فرآیند اعتماد را در سه مرحله بیان می­کنند:

  • اعتماد به عنوان یک عقیده­
  • اعتماد به عنوان یک تصمیم
  • اعتماد به عنوان یک عمل

2 – 20 – 1 مرحله اول: اعتماد به عنوان یک عقیده :

اولین مرحله از اعتماد، مجموعه­ای از عقیده­ها و باورهای ذهنی و یکپارچه دربارۀ شریک دیگر  می­باشد به طوری که فرد می­تواند تصور کند که عمل شریک او نتایج مثبتی برای او به دنبال خواهد داشت.

 

2 – 20 – 2 مرحله دوم: اعتماد به عنوان یک تصمیم :

دومین مرحله، تصمیم به اعتماد کردن به دیگری می­باشد. این مرحله­ای است که باور به قابلیت اعتماد دیگری به خوبی آشکار می­گردد. در شرایطی واقعی اعتماد دو انتظار وجود دارد یکی انتظار وجود رفتار اعتماد و دیگری تمایل به عمل کردن بر مبنای آن، گیلسپی دو دسته­بندی را در این باره بیان کرده است.

  1. رفتارهای اتکا محور:

برای مثال کنترل محیطی مدیر بر تصمیمات و منابع ارزشمند زیر دستان یا کاهش عمدی کنترل و بررسی اعمال زیر دستان.

  1. رفتارهای مربوط به آشکارسازی اطلاعات و سهیم کردن دیگران در آن:

 برای مثال مدیریت سازمان می­تواند استراتژی­های مهم مربوط به امور تجاری و بازرگانی را با بخش­های تخصصی کارمندان در میان بگذارد.

2 – 20 – 3 مرحله سوم: اعتماد به عنوان یک عمل :

در مرحله سوم نیز اعتماد به عنوان یک عمل بروز می­کند یعنی فرد قصد به انجام اعمالی می­کند که براساس اعتماد شکل گرفته است.

شکل زیر چارچوب چند بعدی و یکپارچه­ای برای توجه به فرآیند اعتماد درون سازمانی را نشان می­دهد.(مقیمی، 1388، 6)