اهداف، کاربردها و انواع ارزیابی عملکرد

الف) اهداف و کاربردها

 • بهبود عملکرد کارکنان
 • آموزش و تربیت کارکنان
 • شناخت و درک رفتار کارکنان توسط سرپرستان
 • راهنمایی برای تغییرات شغلی، ارتقاء، انتقال، تشویق و تنبیه
 • اصلاح حقوق و دستمزد
 • بررسی روایی برنامه ها و آزمون های انتخاب و به کارگیری کارکنان (Beheshti, 2010).

ملاحظات اساسی که در ارزیابی عملکرد باید رعایت شوند عبارتند از:

 • استاندارد های سنجش عملکرد چیست
 • عملکرد واقعی سنجیده می شود یا استعداد کارکنان برای ارتقاء به پستهای بالاتر
 • چه کسانی ارزیابی را انجام می دهند.
 • چگونه از نتایج ارزیابی استفاده می شود و نحوه بازخور چگونه است.
 • نحوه مشارکت کارکنان در طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد چگونه است (کاظمی، 1381، 68).

 

ب) انواع ارزیابی

انواع ارزیابی عبارت است از:

 • مقایسه با استانداردها
 • مقایسه کارکنان با یکدیگر
 • مقایسه با هدفها
 • قضاوت ارزیاب
 • اندازه گیری مستقیم عملکرد (Beheshti, 2010).

اتکینسون[1] (1985) عملکرد را تابعی از توان و تمایل می داند. پورتر و لولر[2] (1968) عامل ادراک نقش را به عوامل فوق اضافه می کنند:

(ادراک نقش، تمایل و توان)F عملکرد

لورنس و لورش[3] (1972) علاوه بر ویژگیهای فردی نظیر توان و تمایل، عوامل سازمانی و محیطی را نیز مطرح می کنند و معتقدند هدایت و پشتیبانی سازمانی و انطباق کار با نیازهای محیطی بر عملکرد موثر است:

عملکردF- (انطباق کار با نیازهای محیطی، هدایت و پشتیبانی سازمانی، درک نقش و تمایل و توان)

هرسی و گلداشمیت[4] (1980) عوامل بازخور و اعتیاد را به عوامل فوق اضافه می کنند و به این ترتیب عملکرد را تابعی از عوامل زیر می دانند:

عملکردF- (محیط، اعتبار، بازخور، پشتیبانی سازمانی، درک نقش، تمایل و توان)

برای تکمیل عوامل، عامل تعهد(شامل تعهد با ارزشها و اهداف) را می توان به عوامل فوق اضافه نمود(کاظمی، 1381، 68).

 

 1. Atkinson
 2. 2. Porter & L owler
 3. Lawrence &Lorsch
 4. Hersey and Gldashmyt