جستجوی مقالات فارسی – کاربرد میکرو استخراج مایع مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در …

استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.
چکیده
در این پایاننامه یک روش ساده و قابل اعتماد برای استخراج گزینشی و سریع مقادیر بسیار کم یونهای پالادیم(II)، بوسیله پیشتغلیظ با روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) و اندازهگیری توسط طیفسنجی جذب اتمی شعلهای (FAAS) ارائه شده است. در روش ارائه شده از لیگاند ۲-مرکاپتوبنزوتیازول۲-MBT)) به عنوان عامل کیلیتدهنده، که قادر به تشکیل کمپلکس هیدروفوب با یونهای پالادیم(II) میباشد، استفاده شده است. همچنین از اتانول و کربنتتراکلرید به ترتیب به عنوان حلال پخشکننده و استخراجکننده استفاده شده است. تاثیر متغیرهایی مانند pH، نوع و حجم بافر، نوع و حجم حلال استخراجکننده، نوع و حجم حلال پخشکننده، غلظت لیگاند، زمان استخراج، زمان سانتریفیوژ و قدرت یونی بررسی و بهینه شدند. همچنین تاثیر گونههای مزاحم، بررسی شد. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در محدوده ۲۰/۱-۰۲۰/۰ میلیگرم بر لیتر، حد تشخیص ۰۰۲۵/۰ میلیگرم بر لیتر و فاکتور پیشتغلیظ ۳۵ به دست آمده است. همچنین مقادیر انحراف استاندارد نسبی برای ۶ اندازهگیری تکراری در غلظتهای ۰۴۰/۰، ۰۵۰/۰، ۱۰/۰، ۴۰/۰و ۰/۱ میلیگرم بر لیتر به ترتیب برابر با ۵۳/۲، ۰۱/۳، ۶۰/۱، ۱۰/۱و ۴۷۰/۰ درصد بدست آمده است.
این روش به طور موفقیتآمیزی برای اندازهگیری یونهای پالادیم(II) در نمونههای آب، خاک و مواد غذایی به کار برده شده است.
لغات کلیدی: پالادیم(II)، ۲-مرکاپتوبنزوتیازول (۲-MBT)، طیف سنجی جذب اتمی شعلهای(FAAS)، میکرواستخراج مایع-مایع پخشی(DLLME)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: ۷
۱-۱ مقدمه ۸
۱-۲ تاریخچه ۸
۱-۳ خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیم ۹
۱-۴ کاربردهای پالادیم ۱۰
۱-۵ اثرات بیولوژیکی پالادیم ۱۰
۱-۶ مروری بر کارهای انجام شده بر روی پالادیم ۱۱
فصل دوم: تئوری ۲۱
۲-۱ مقدمه ا ی بر روشهای آماده سازی نمونه ۲۲
۲-۲ استخراج ۲۲
۲-۲-۱ استخراج مایع-مایع ۲۳
۲-۳ روش های میکرو استخراج ۲۳
۲-۳-۱ میکرو استخراج با فاز مایع ۲۴
۲-۳-۱-۱میکرو استخراج مایع-مایع پخشی(DLLME ) 25
۲-۳-۱-۱-۱روش ۲۵
۲-۳-۱-۱-۲روابط حاکم بر میکرواستخراج مایع-مایع پخشی ۲۶
۲-۳-۱-۱-۳مزایا و معایب روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی ۲۷
۲-۳-۱-۱-۴ویژگی های حلال استخراج کننده و پخش کننده ۲۸
فصل سوم: بخش تجربی ۲۹
۳-۱ مقدمه ۳۰
۳-۲ بخش تجربی ۳۰
۳-۲-۱ محلول های مورد استفاده و طرز تهیه آن ها ۳۰
۳-۲-۲ دستگاه ها و وسایل مورد استفاده ۳۲
۳-۲-۳ طیف جذبی ۳۳
۳-۲-۴ مطالعات اولیه برای بررسی سیستم استخراج ۳۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.