جستجوی مقالات فارسی – کاربرد میکرو استخراج مایع مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های …

۳-۲-۷-۶ بررسی اثر غلظت لیگاند
یکی از پارامترهای تاثیرگذار در استخراج یونهای فلزات، غلظت لیگاند است. اثر غلظت لیگاند ۲-مرکاپتو‌بنزوتیازول در محدوده ۵-۱۰×۲۰-۵-۱۰×۰/۱ مولار در میزان استخراج و پیشتغلیظ یونهای پالادیم مورد بررسی قرار گرفت. روش کار در این بررسی به شیوه زیر بود: به یک بالن ۵۰ میلیلیتری، ۰/۱۰ میلیلیتر محلول ۰/۱میلیگرم بر لیتر پالادیم(II) منتقل گردید سپس حجم ۰/۱میلیلیتر از غلظتهای متفاوت محلول ۲-مرکاپتوبنزوتیازول و ۰/۵ میلیلیتر بافر فتالاتی با ۵/۲pH= به آن افزوده شد و با آب مقطر تا حجم ۰/۵۰ میلی‌لیتر رقیق شد. به هر لوله سانتریفیوژ ۰/۱۰ میلیلیتر از این محلول منتقل شد و سپس ۲۰/۱ میلیلیتر مخلوط همگنی از اتانول (حلال پخشکننده) حاوی ۱۵۰ میکرولیتر کربنتتراکلرید (حلال استخراجکننده) توسط سرنگ به سرعت به ۰/۱۰ میلیلیتر محلول نمونه آبی حاوی پالادیم در هر لوله سانتریفیوژ تزریق گردید. لولهها به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. فاز تهنشین شده به طور کامل برداشته و به یک ویال انتقال داده شد و سپس با اتانول تا حجم ۳۰۰ میکرولیتر رقیق شد و جذب آن با دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی شعلهای اندازهگیری شد. بر روی محلول شاهد هم مثل نمونه عمل استخراج انجام شد با این تفاوت که به آن پالادیم (II) افزوده نشد. اختلاف جذب محلول نمونه و شاهد به عنوان جذب پالادیم در نظر گرفته شد که نتایج آن در جدول (۳-۹) و در شکل (۳-۷) آورده شده است.
همانطور که نتایج نشان میدهند با افزایش غلظت لیگاند تا ۵-۱۰ × ۱۰ مولار، سیگنال افزایش یافته و پس از آن ثابت میماند. افزایش ابتدایی در سیگنال را میتوان اینگونه توجیه کرد که با افزایش غلظت لیگاند میزان تشکیل کمپلکس در فاز آبی افزایش یافته و به دنبال آن میزان بیشتری کمپلکس وارد فاز آلی میشود. ثابت ماندن سیگنال در غلظتهای بالاتر نیز ناشی از کامل شدن واکنش تشکیل کمپلکس و مستقل شدن آن از غلظت آنالیت است[۴۷]. بنابراین برای اطمینان از کافی بودن مقدار لیگاند برای استخراج مقادیر بیشتر یونهای پالادیم، غلظت ۵-۱۰ × ۱۲ مولار از لیگاند ۲-مرکاپتو بنزوتیازول در بررسیهای بعدی به عنوان غلظت بهینه لیگاند در نظر گرفته شد.
جدول (۳-۹): بررسی اثر غلظت لیگاند بر میزان استخراج پالادیم

۲-مرکاپتوبنزوتیازول (مولار) جذب پالادیم راندمان استخراج (%)
۵-۱۰×۰/۱ ۱۳۵/۰ ۸۷
۵-۱۰×۰/۲ ۱۴۰/۰ ۹۰
۵-۱۰×۰/۴ ۱۴۶/۰ ۹۴
۵-۱۰×۰/۸ ۱۵۲/۰ ۹۸
۵-۱۰×۰/۱۰ ۱۵۵/۰ ۱۰۰
۵-۱۰×۱۲
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.