جستجوی مقالات فارسی – کاربرد میکرو استخراج مایع مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی …

۱۵۵/۰

۱۰۰

۱۰

۱۵۵/۰

۱۰۰

شکل (۳-۸): بررسی اثر زمان استخراج
شرایط آزمایش: غلظت پالادیم ۲۰/۰میلیگرم بر لیتر، غلظت لیگاند ۵-۱۰×۱۲ مولار، حجم محلول نمونه ۰/۱۰ میلیلیتر، بافر فتالاتی با ۵/۲pH=، حجم حلال استخراجکننده ۰/۱۵۰ میکرولیتر، حجم حلال پخشکننده ۱۰۵۰ میکرولیتر ، حلال رقیقکننده اتانول
مطابق شکل (۳-۹) نتایج بدست آمده نشان داد که زمان استخراج تاثیری بر کارایی استخراج ندارد و در زمان های ۱ تا ۱۰ دقیقه راندمان استخراج ثابت است. بنابراین زمان یک دقیقه به عنوان زمان استخراج در نظر گرفته شد. در روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی به دلیل تشکیل تعداد زیادی قطرات ریز در هنگام تشکیل محلول ابری، نسبت سطح به حجم برای حلال استخراج کننده بسیار زیاد میباشد. به همین دلیل استخراج خیلی سریع انجام شده و زمان استخراج در آن خیلی کوتاه است. این ویژگی یکی از مزیتهای میکرواستخراج مایع-مایع پخشی است که این مزیت در تحقیق حاضر نیز مشاهده میشود.
۳-۲-۷-۹ بررسی اثر نمک (قدرت یونی) بر راندمان استخراج
تاثیر قدرت یونی بر حساسیت و جذب محلول پیش تغلیظ شده با اضافه کردن پتاسیم نیترات در گستره غلظتی ۴۰/۰-۰۰/۰ مولار مورد بررسی قرار گرفت. به یک بالن ۰/۵۰ میلیلیتری، ۰/۱۰ میلیلیتر محلول ۰/۱ میلی گرم برلیتر پالادیم منتقل شد و حجمهای متفاوتی از پتاسیم نیترات۰/۲ مولار برای بدست آوردن محلولهایی با غلظت ۴۰/۰ -۰۰/۰ مولار پتاسیم نیترات به آن اضافه گردید. پس از افزودن ۰/۱ میلیلیتر از محلول ۲- مرکاپتوبنزوتیازول ۰۰۶۰/۰ مولار و ۰/۵ میلیلیتر محلول بافر فتالاتی با ۵/۲ pH= با آب مقطر تا حجم ۰/۵۰ میلیلیتر رقیق شد.۰/۱۰ میلیلیتر از محلول آبی فوق به هر یک از لولههای سانتریفیوژ منتقل گردید سپس عمل استخراج مطابق روش ارائه شده در بخش (۳-۲-۷-۶) انجام شد. لولهها به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. فاز تهنشین شده به طور کامل برداشته و به یک ویال انتقال داده شد. محلول شاهد هم مثل نمونه تهیه شد با این تفاوت که به آن پالادیم و پتاسیم نیترات اضافه نشد.سپس جذب محلولهای نمونه و شاهد اندازهگیری شد. نتایج اختلاف جذب محلول نمونه و شاهد به عنوان جذب پالادیم در جدول (۳-۱۲) و شکل (۳-۹) آورده شده است.
جدول (۳-۱۲): بررسی اثر قدرت یونی بر فرایند استخراج

غلظت KNO3 (مولار) جذب پالادیم راندمان استخراج (%)
۰/۰ ۱۵۵/۰ ۱۰۰
۰۵۰/۰ ۱۵۵/۰ ۱۰۰
۰۱۰/۰ ۱۵۵/۰ ۱۰۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است