گسترش فعالیتهای کیفی(QFD)

روش گسترش فعالیت های کیفی (QFD) یکی از موفق ترین ابزار های ارتقا کیفیت است که با در نظر گرفتن خواسته های مشتری در سنگ بنای توسعه کیفیت محصول باعث می‎شود تا محصول یا خدمت با توجه به خواسته های مشتری و در راستای تامین نیازهای او طراحی و تولید شود. بعبارتی دیگر استفاده از (QFD) در طراحی کلیه مراحل و فرایندهای تکوین و فراوری محصول باعث می‎شود تا تمامی‌این فرایندها براساس نیازهای عنوان شده از طرف مشتری و در جهت ارضا نمودن این نیازها شکل گیرد و عمل نماید این روش بصورت گسترده در مرکز تحقیق و توسعه هر سازمان و در پروژه های ایجاد و توسعه محصولات جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد QFD به طور کلی با سه روش و نگرش مختلف که توسط اکاکو و ماکابه و فوکوها را بنیانگذاری شده اند، شناخته می‌شود که عبارتند از روش 4 ماتریسی، روش 3 ماتریسی، روش BLITZ به طور نمونه روش 4 ماتریسی QFD برای گسترش کیفیت از خواسته‎های مشتری تا مراحل ساخت و مونتاژ محصول از 4 ماتریس پیوسته استفاده می‌کند این 4 ماتریس به ترتیب شامل: ماتریس طرح ریزی محصول[1]، ماتریس طراحی محصول[2]، ماتریس طرح ریزی فرایند[3]و ماتریس برنامه ریزی و کنترل[4]می‌باشد که هر کدام از آنها از ابزارخانه کیفیت استفاده می‌کنند با استفاده از 4 ماتریس این، روش خانه کیفیت به خیابان کیفیت تبدیل می‌شودکه در آن خروجی ها یکQFD، ورودی های QFD بعدی می‌باشند و از این رو طریق کیفیت به طور سیستماتیک از برنامه ریزی محصول به ساخت و مونتاژ کشیده می‌شود مراحل تکوین آن عبارت است از:

 1. تعیین خواسته ها و الزامات کیفی مشتریان
 2. اولویت بندی نیاز های کیفی
 3. ارزیابی رقبا از نقطه نظر مشتری
 4. تبدیل خواسته ها و الزامات کیفی به مشخصه های فنی و مهندسی محصول
 5. تعیین میزان ارتباط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی و مهندسی محصول
 6. ارزیابی رقبا از نظر فنی و تکنیک
 7. توسعه خواسته های مشتری
 8. اولویت بندی مشخصه های فنی محصول
 9. بررسی رابطه مشخصه های فنی محصول با یکدیگر
 10. تعیین مقادیر هدف برای مشخصه های فنی

مدل هفتs مک کنزی

دردهه1990 مدل مک کنزی بر تمام روشهای دیگر فائق آمد، مدلی که در گروه مشاوران مک کنزی توسط واتر من[5]و پترس [6]توسعه یافته بود. این مدل بیان می‌کرد که 7 عامل درونی بر موفقیت شرکت موثر هستند. مدل هفت s مک کنزی، یک چهارچوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کل و موثر بیان می‌سازدعوامل که با یک دیگر نحوه عملکرد شرکت را تعیین می‎کنند این عوامل همگی با یکدیگر درارتباط هستند بی توجهی به یکی می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای کل شرکت شود. اما این هفت s شامل موارد زیر می‌باشد:

 • ارزش های مشترک[7]

درمرکز این عوامل ارزش های مشترک قرار گرفته است، اعتقادات، باورها و اهداف که بین بخشی محتلف شرکت مشترک هستند.

 

 • استراتژی[8]

برنامه هایی که شرکت برای بهره گیری از منابع محدودش در جهت رسیدن به اهدافش دارد. اهدافی پیرامون محیط، مشتریان، رقابت و……….

 • ساختار [9]

روش و ساختار ارتباطی که واحدهای مختلف سازمان از آن طریق با یکدیگر برقراری می‌کنند تمرکز، عدم، تمرکز، ماتریسی و شبکه ای……

ساز و کارها و فرایند هایی که از طریق آنها کارها در شرکت انجام می‌پذیرد. نظیر سیستم های مالی، کارگزینی، ترفیع کارکنان، سیستم های اطلاعاتی و….

 • نیروی انسانی[11]

تعداد ونوع کارکنان سازمان

 • شیوه و سبک[12]

دراینجا سبک های مختلف مدیریت و شیوه های گونان فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 • مهارت ها [13]

مهارت های مشخص کارکنان به صورت انفرادی و یا مهارت های ویژه ی سازمان

[1] Product planning

[2] production design

[3] process planning

[4] Production planning

[5] waterman

[6] peters

[7] shared value

[8] strategy

[9] structure

[10] system

[11] staff

[12] style

[13] skills