دسترسی متن کامل – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

شاه بداغمحمدخان شیبانیمُستریح: صفت عربی، آرامش یافته، آسوده (لغ)ابوالخیرخان : ر.ک.ص۳/س۱۸٫دُرّ شاهوار: اسم مرکب، مروارید گران قدر و ممتاز. مروارید مخصوص و لایق شاه (لغ)ابوالفتح محمدالشیبانی خان : ر.ک.ص۱/س۳٫خلدالله ظلال….: ر.ک.ص۱/س۴٫هم زاد: صفت مرکب، هم سن. همسال. (لغ)فضایل دستگاه: اسم مرکب، دارای[…]

ادامه مطلب

پژوهش دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

شجره: ر.ک.ص۴/س۱۸٫علی حِده: قیدمرکب عربی، جداگانه (لغ)مُنقضی شدن: صفت مرکب عربی، به سرآمدن، سپری گشتن، به پایان رسیدن . (لغ)جانُقی: اسم ترکی، مشورت، کنکاش کردن و مصلحت و صلاح دیدن جمعی باشد با هم[…]

ادامه مطلب

مقاله دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

خراسان: ر.ک.ص۵/س۲۱٫متوجه شدن : ر.ک.ص۳۸/س۲۰٫غازی: ر.ک.ص۳۶/س۸فَتوی: اسم عربی، فرمان فقیه و مفتی. (لغ)ایشان بت می پرستند: مرجع ضمیر ایشان، قزاق است.حضرت خان فتوی را سپردند: فرمان فقیه مبنی بر اینکه این جنگ، جنگ دینی است و[…]

ادامه مطلب

دسته بندی علمی – پژوهشی : شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

تکبیر: مصدر عربی، الله اکبر گفتن. (لغ)تَخَلّف: مصدر عربی، باز ایستادن . (غیاث) تخلف از خدمت : باز ایستادن و انجام ندادن خدمت.مَجال: اسم عربی، وقت و فرصت. (لغ)عِراق: اسم خاص، ناحیتی است[…]

ادامه مطلب

مقاله علمی با منبع : شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- …

اَبوهُرَیرَه: اسم خاص، در نام او بین محدثان و تذکره نویسان اختلاف شده ، گروهی او را عبد الرحمان و عده ای نیز عبد الله و سکین و عامر نوشته اند….ابوهریره در سال[…]

ادامه مطلب

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

صادق است که….: مفهوم جمله این است که هر عمل انسان، نهایتاً تا هفتصد برابر می گردد و بیش از این مضاعف نمی شود.اِفاده: ر.ک ص ۸/س۱۵مَحمول: اسم عربی، تاویل شده، تعبیر شده (معین)حضرت:[…]

ادامه مطلب

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

صُنوف: ر.ک ص ۱۱/س ۴٫اَکابِر: اسم عربی، جِ اکبر، بزرگان (لغ)مَقرون: صفت عربی، پیوسته (غیاث)فقیر: ر.ک ص ۷/س۴اِلقاء: مصدر مرکب عربی، افکندن، در افکندن (معین)اِبقا: مصدر عربی، باقی داشتن، باقی گذاشتن (لغ)خامه: اسم،[…]

ادامه مطلب

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

راسخ: صفت عربی، ثابت، برقرار، پایدار (لغ)سامی: صفت عربی، بلند، (منتهی)محفل سامی: محفل بلند پایهاِظهار: مصدر عربی، آشکار کردن (لغ)مزبور: صفت عربی، نوشته، مکتوب (لغ)همایون: ر.ک ص۱ س۱۴شافی: صفت عربی، قاطع، صریح. (لغ)جواب شافی: جوابی[…]

ادامه مطلب