رابطه بین هوش معنوی با راهبرد های مدیریت تعارض در بین مدیران …

۱۴ـ هوش معنوی باعث فهم بطون آیات قرآنی میشود و موجب میگردد افراد کلام انبیا را راحتتر و با عمق بیشتر درک نمایند؛۱۵ـ هوش معنوی در فهم داستانهای متون مقدس و استنباط معنای نمادین این داستانها کمک فراوانی میکند؛۱۶ـ هوش معنوی که در قرآن در مورد صاحبان آن صفت اولوالالباب به کار رفته است، باعث میشود افراد به جوهره حقیقت …

رابطه بین هوش معنوی با راهبرد های مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان های …

وی برای افرادی که از نظر معنوی با هوش هستند، پنج ویژگی را بر می‌شمارد:۱٫ظرفیتی برای برتر بودن۲٫توانایی ورود به سطوح بالاتر آگاهی۳٫فعالیت و روابط خود را با احساس معنویت انجام دادن۴٫توانایی بهره برداری از منابع معنوی برای حل مشکلات زندگی۵٫ظرفیت، برای رفتارهای پرهیزکارانه جهت نشان دادن بخشش، بیان سپاسگزاری، نشان دادن رحم و تواضع (کریچتون[۱۰۰]، ۲۰۰۸). البته در پاسخ …

سامانه پژوهشی – بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت …

ISLAMIC AZAD UNIVERSITYScience And Research Branch of KermanFaculty of Science, Department of Biological SciencesThesis for receiving <<M.A>> degree on BiologySubject:Evaluation of sulfate reducing bacteria in human gut infections and appendicitisThesis Advisor:M. Kargar Ph.D.Consulting Advisor:A. Kariminic Ph.D.By:Saeideh NikpourWinter 2014 – Periodentistis ↑ – Cytotonic ↑ – Cotrosive ↑ – Methano brevibacter smithi ↑ – Desulfotomaculum ↑ – Desulfovibrio ↑ – Desulfobulbus ↑ – Desulfofarfildenis ↑ – Desulfovibrio piger ↑ – …

سايت مقالات فارسی – بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

  الفمعاونت پژوهش و فناوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاءهیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول …

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی …

جدول ۸-۴٫ نمرههای آزمونیها در پرسشنامه کنترل فکرنمودار ۱۵-۴ کارایی نسبی درمان فراشناختی را در کاهش نمره آزمون کنترل فکر، نشان میدهد. همچنین نمودار ۱۶-۴ دگرگونی روند درمان را در نمرههای آزمودنیها نشان میدهد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که آزمودنیها از لحاظ بالینی بهبود معنیداری در نمرههای پرسشنامه کنترل فکر داشتهاند و فرضیه هفتم مبنی بر اینکه درمان فراشناختی در …

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- قسمت ۵

۲-۹٫ درمان فراشناختی اختلال وسواسی- اجباریرویکردهای فراشناختی اختلال وسواسی- اجباری، در حالی که فقط یک الگوی مقدماتی محسوب میشود، پیشنهاد میکند که درمان بایستی دربرگیرندهی تمرکز قابل ملاحظهای بر اصلاح باورهای فراشناختی زیربنایی، و معیارهای درونی غیرانطباقیای باشد که برای نظم بخشیدن به رفتار مورد استفاده قرار میگیرند. طیفی از باورهای فراشناختی متفاوت ممکن است در این موارد مدنظر قرار …

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی …

در ارزیابی اختلالهای اصلی روانپزشکی (براساس تعاریف ومعیارهای DSM-IV-TR)، SCID-I ابزار جامع معیار شدهای است که برای استفاده در مقاصد بالینی و پژوهشی طراحی شده است (فرست، اسپیتزر، گیبون و ویلیامز[۱۳۳]، ۱۹۹۷) روایی و پایایی این ابزار در پژوهش های مختلف قابل قبول گزارش شده است. نسخه فارسی این پرسشنامه را شریفی و همکاران (۱۳۸۳) تهیه و اعتباریابی کرده و روایی …

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- قسمت ۷

جنس میزان تحصیلات وضعیت تاهل اقدامات درمانی پیشین آزمودنی اول ۲۸ زن کارشناسی ارشد مجرد نداشته است آزمودنی دوم ۳۰ زن دیپلم متاهل دارو درمانی آزمودنی سوم ۲۵ زن کارشناسی مجرد نداشته است جدول ۴-۱٫ ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها۴-۳٫ شرح حال آزمودنیهاآزمودنی اولآزمودنی اول زن، ۲۸ سال و فارغالتحصیل رشته محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد میباشد که به مدت ۵ …

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- …

در حال که اصطلاح شناخت به فرآیندهای درونی ذهنی یا راههایی که در آنها اطلاعات پردازش میشوند ، یعنی راههایی که ما به وسیلهی آنها اطلاعات را مورد توجه قرار میدهیم، آنها را تشخیص میدهیم و به رمز در میآوریم و در حافظه ذخیره میسازیم، و هر وقت که نیاز داشته باشیم آنها را از حافظه فرا میخوانیم و مورد …

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی …

افکار مزاحم یا اعمال اجباری که در طول روز حداقل در بیشتر از یک ساعت در روز فرد را گرفتار کرده و موجب آشفتگی و پریشانی حال و اختلال در کارکرد مشخص می‌شود. اختلال وسواسی- اجباری عبارتست از عقاید، تصاویر ذهنی، نشخوارهای ذهنی، تکانه‌ها و افکار مزاحم و مکرر (وسواس)، و یا الگوهای مکرر رفتار یا فعالیت‌های مزاحم (اجبار)، وسواس‌ها …