تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۱۶

نکته دیگری که در خصوص لزوم تناسب مجازات مطرح می شود تناسب آن با سایر جرایم است.این امر بیانگر این مطلب است که مجازات ها به لحاظ شدت و ضعف باید به نحوی طبقه بندی شوند که بیانگر اهمیت جرم ارتکابی باشند، مجازات تجاوز از صدمه عمدی شدیدتر و مجازات صدمه عمدی از مجازات توهین شدیدتر باشد. در حالی که …

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۱۷

پرونده شماره ی ۱ سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق پرونده شماره ی ۲ دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق پرونده شماره ی ۳ چهار ماه حبس و پنج ضربه شلاق پرونده شماره ی ۴ سه سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق پرونده شماره ی ۵ سه سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق میانگین مجازات مرتکبین سرقت مقرون …

فايل – تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۱۸

در مصاحبه ای که با قضات دادگستری به عمل آمد ، سه نفر از قضات بیان داشتند که نباید رسانه ای شدن جرم تاثیری بر استفاده از نهاد های تعلیق و یا تبدیل مجازات داشته باشد . اما در عین حال یک نفر از قضات با تعلیق و یا تبدیل مجازات متهمینی که جرم آنان جنبه رسانه ای پیدا می …

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۱۵

در این فصل در دو مبحث جنبه های تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در انتخاب قرار تامین کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات:میزان اهمیت جرایم در جامعه مهمترین معیار در تعیین نوع و نحوه واکنش دستگاه عدالت کیفری است. این امر در تعیین محدوده اقدامات قضات دادسرا و دادگاه نیز …