مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف …

برای نظریه بازتولید اجتماعی که عمدتا از آرا مارکس متاثر است، سرمایه اقتصادی رکن اساسی نابرابری است و نقش مهمی در بازتولید اجتماعی ایفا می کند. در نظریه بازتولید فرهنگی، که متاثر از[…]

ادامه مطلب

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری …

پی یر بوردیو در سال ۱۹۷۷ اولین بار مفهوم سرمایه فرهنگی را برای تحلیل اینکه چگونه فرهنگ و تحصیلات تعامل دارند و در بازتولید اجتماعی سهیم هستند، بکار برده است. از نظر او[…]

ادامه مطلب