تاثیر هوش سازمانی بر کیفیت خدمات از منظر تئوری مبادله اجتماعی مطالعه موردی …

کارگروهی و تشریک مساعی: کارکردن با افراد از طریق اهداف مشترک منبع: گلمن(۲۰۰۰)۳-۳-۲ ابعاد هوش عاطفیبار-آن برای سنجش هوش عاطفی یک مقیاس خود گزارشی ۱۳۳ آیتمی تهیه کرده است که از ۱۵ خرده[…]

ادامه مطلب

اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان …

قصههای تصویری، به بچههای کوچک، جرات و شهامت این را میدهد که جملههای ابتدایی و ساده از خودشان بسازند و با کمک تصاویر و الهام گرفتن از نقاشیها، خود قصهگویی کنند و به[…]

ادامه مطلب