رابطه بین هوش معنوی با راهبرد های مدیریت تعارض در بین مدیران …

۱۴ـ هوش معنوی باعث فهم بطون آیات قرآنی میشود و موجب میگردد افراد کلام انبیا را راحتتر و با عمق بیشتر درک نمایند؛۱۵ـ هوش معنوی در فهم داستانهای متون مقدس و استنباط معنای[…]

ادامه مطلب

رابطه بین هوش معنوی با راهبرد های مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان های …

وی برای افرادی که از نظر معنوی با هوش هستند، پنج ویژگی را بر می‌شمارد:۱٫ظرفیتی برای برتر بودن۲٫توانایی ورود به سطوح بالاتر آگاهی۳٫فعالیت و روابط خود را با احساس معنویت انجام دادن۴٫توانایی بهره[…]

ادامه مطلب

سامانه پژوهشی – بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت …

ISLAMIC AZAD UNIVERSITYScience And Research Branch of KermanFaculty of Science, Department of Biological SciencesThesis for receiving <<M.A>> degree on BiologySubject:Evaluation of sulfate reducing bacteria in human gut infections and appendicitisThesis Advisor:M. Kargar Ph.D.Consulting[…]

ادامه مطلب

سايت مقالات فارسی – بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

  الفمعاونت پژوهش و فناوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش[…]

ادامه مطلب

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی …

جدول ۸-۴٫ نمرههای آزمونیها در پرسشنامه کنترل فکرنمودار ۱۵-۴ کارایی نسبی درمان فراشناختی را در کاهش نمره آزمون کنترل فکر، نشان میدهد. همچنین نمودار ۱۶-۴ دگرگونی روند درمان را در نمرههای آزمودنیها نشان[…]

ادامه مطلب

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- قسمت ۷

جنس میزان تحصیلات وضعیت تاهل اقدامات درمانی پیشین آزمودنی اول ۲۸ زن کارشناسی ارشد مجرد نداشته است آزمودنی دوم ۳۰ زن دیپلم متاهل دارو درمانی آزمودنی سوم ۲۵ زن کارشناسی مجرد نداشته است[…]

ادامه مطلب

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی …

در ارزیابی اختلالهای اصلی روانپزشکی (براساس تعاریف ومعیارهای DSM-IV-TR)، SCID-I ابزار جامع معیار شدهای است که برای استفاده در مقاصد بالینی و پژوهشی طراحی شده است (فرست، اسپیتزر، گیبون و ویلیامز[۱۳۳]، ۱۹۹۷) روایی[…]

ادامه مطلب

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- قسمت ۵

۲-۹٫ درمان فراشناختی اختلال وسواسی- اجباریرویکردهای فراشناختی اختلال وسواسی- اجباری، در حالی که فقط یک الگوی مقدماتی محسوب میشود، پیشنهاد میکند که درمان بایستی دربرگیرندهی تمرکز قابل ملاحظهای بر اصلاح باورهای فراشناختی زیربنایی،[…]

ادامه مطلب

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- …

در حال که اصطلاح شناخت به فرآیندهای درونی ذهنی یا راههایی که در آنها اطلاعات پردازش میشوند ، یعنی راههایی که ما به وسیلهی آنها اطلاعات را مورد توجه قرار میدهیم، آنها را[…]

ادامه مطلب

اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی …

افکار مزاحم یا اعمال اجباری که در طول روز حداقل در بیشتر از یک ساعت در روز فرد را گرفتار کرده و موجب آشفتگی و پریشانی حال و اختلال در کارکرد مشخص می‌شود.[…]

ادامه مطلب