ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران- قسمت ۲

۳-۱٫ مقدمه ۶۳
۳-۲٫ روش پژوهش ۶۴
۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری ۶۴
۳-۴٫ نمونه‌گیری ۶۵
۳-۵٫ ابزارهای گردآوری داده ها ۶۶
۳-۵-۱٫ پرسشنامه رهبری معنوی ۶۷
۳-۵-۲٫ پرسشنامه رضایت شغلی ۶۸

۳-۶٫ روایی و پایایی ابزارهای پژوهش ۶۸
۳-۶-۱٫ روایی ابزار پژوهش ۶۹
۳-۶-۲٫ پایایی ابزار پژوهش ۷۰
۳-۷٫ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۱
۳-۸٫ خلاصه فصل ۷۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱٫ مقدمه ۷۴
۴-۲٫ اطلاعات جمعیت‌شناختی ۷۴
۴-۲-۱٫ اطلاعات جمعیت‌شناختی (وضعیت تاهل) ۷۴
۴-۲-۲٫ اطلاعات جمعیت‌شناختی (جنسیت) ۷۵
۴-۲-۳٫ اطلاعات جمعیت‌شناختی (سطح تحصیلات) ۷۶
۴-۲-۴٫ اطلاعات جمعیت‌شناختی (سابقه کاری) ۷۶
۴-۳٫ آمار توصیفی ۷۷
۴-۳-۱٫ اطلاعات توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش ۷۸
۴-۴٫ آمار استنباطی ۷۹
۴-۴-۱٫ آزمون فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش ۷۹
۴-۵٫ جمع‌بندی فصل ۸۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۹
۵-۱٫ خلاصه‌ی تحقیق ۹۰
۵-۲٫ نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها ۹۱
۵-۲-۱٫ نتایج آمار توصیفی ۹۱
۵-۲-۲٫ نتایج آمار استنباطی ۹۳
۵-۳٫ پیشنهادهای کاربردی پژوهش ۹۷
۵-۴٫ محدودیت‌های تحقیق ۱۰۳
۵-۵٫ پیشنهادهای پژوهشی ۱۰۴
۵-۶٫ جمع‌بندی فصل ۱۰۴
منابع و مآخذ ۱۰۵
پیوست‌ها ۱۱۳
Abstract 120
فهرست جداول
جدول ۲- ۱٫ انواع ابزارهای معمول سنجش رضایت شغلی (براون، ۲۰۰۹) ۵۵
جدول ۳-۱٫ طیف لیکرت ۶۷
جدول ۳- ۲٫ عوامل رهبری معنوی و تعداد سوالات مختص به آنها ۶۸
جدول ۳- ۱٫ مؤلفه‌های رضایت شغلی و تعداد سوالات مختص آنها در پرسشنامه مینه سوتا ۶۸
جدول ۳- ۳٫ ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه‌های تحقیق ۷۱
جدول ۴- ۱٫ سطح تحصیلات کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ۷۶
جدول ۴- ۲٫ آزمون کلوگروف – اسمیرونوف ۷۷۸۷
جدول ۴- ۳٫ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون همبستگی اسپیرمن) ۸۰
جدول ۱-۴- ۳٫ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه ۱) ۸۲
جدول ۴-۴- ۳٫ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه ۲) ۸۳
جدول ۴-۴- ۳٫ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه ۳) ۸۳
جدول ۴-۴- ۳٫ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه ۴) ۸۴
جدول ۵-۴- ۳٫ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه ۵) ۸۵
جدول ۶-۴- ۳٫ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه ۶) ۸۵
جدول ۷-۴- ۳٫ بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه ۷) ۸۶
جدول ۴-۴٫ خلاصه مدل رگرسیون چندگانه (آماره دوربین واتسون) ۸۰
جدول ۴-۵٫ جدول تحلیل واریانس ۸۱
جدول۱- ۴-۶٫ ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه ۱) ۸۲
جدول ۲-۴-۶٫ ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه ۲) ۸۳
جدول ۳-۴-۶٫ ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه ۳) ۸۴
جدول ۴-۴-۶٫ ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه ۴) ۸۴
جدول۵ -۴-۶٫ ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه ۵) ۸۵
جدول ۶-۴-۶٫ ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه ۶) ۸۶
جدول ۷-۴-۶٫ ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه ۷) ۸۶
فهرست نمودار
نمودار ۲-۱٫ مدل مفهومی تحقیق (Ziaei et al ‌،۲۰۰۸; Asadi‌، ۲۰۰۸ ) ۶۰
نمودار ۴- ۱٫ وضعیت تاهل کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ۷۵
نمودار ۴-۲٫ نمودار جنسیت کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ۷۵
نمودار ۴-۴٫ سابقه کاری کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ۷۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *