بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)- قسمت ۱۵

۱٫ تجزیه وتحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی ۲٫ تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار استنباطی.
۳-۱۴-۱-۱-آمار توصیفی :
پژوهشگر با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تلخیص و توصیف داده ها می پردازد داده ها را در جدول و نمودار ها به تصویر می کشد و با بهره گرفتن از سایر شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار داده ها را خلاصه می کند.
۳-۱۴-۱-۲-آمار استنباطی:
از آمار استنباطی برای ازمون فرضیه ها و نیز برای تخمین و برآورد ویژه گی های جامعه پژوهش از روی یک نمونه آماری تصادفی استفاده می شود .
در بخش آمار استنباطی به بررسی موارد زیر پرداخته شده است :
۱-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.
۲-آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد ۳
۳-آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد ۳
در این تحقیق ما ابتدا از مطالعات کتابخانه ای جهت تعریف مفاهیم و شاخص ها استفاده کرده ودر مرحله بعد با ارائه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری آنها ،فرضیات خود را مورد آزمون قرارمی دهیم. لذا این تحقیق ،تحقیقی مرکب از کتابخانه ای و میدانی محسوب می گردد.
۳-۱۵-خلاصه فصل:
این فصل به بررسی روش­تحقیق و نحوه­ گردآوری داده های مورد نظرتحقیق اختصاص داده شده است.تحقیق حاضر از نظرهدف یک تحقیق کاربردی وازنظر روش یک تحقیق توصیفی پیمایشی می باشدواز روش نمونه گیری خوشه ای وافرمول حجم جامعه نامحدود استفاده گشته است تعداد نمونه های بدست آمده ۱۹۶ نفر بوده است واز پرسشنامه برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده گشته است .پایایی پرسشنامه هم با روش آلفای کرونباخ محاسبه گشته ودرحدود ۹۹درصد بدست آمده است واز آزمون های ۱-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.۲-آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد ۳ و۳-آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد ۳ برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-مقدمه
علم آمار: عبارت است از یکسری مفاهیم،اصول و روش هایی که برای جمع آوری ،تنظیم و خلاصه سازی، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها به کار می روند.آمار را به دو بخش توصیفی و استنباطی تقسیم بندی می کنند که به آنها اشاره می کنیم.
در این فصل به بررسی پرسشنامه از نظر آمار توصیفی و آمار استنباطی می پردازیم، در قسمت آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان می پردازیم. در بخش آمار استنباطی به بررسی موارد زیر پرداخته شده است :
-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.
-آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد ۳
-آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد ۳
تعریف آزمون های مورد استفاده:
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف [۶۴]
فرضیات آزمون :
توزیع مشاهدات با توزیع مشخصی ( دراین تحقیق توزیع نرمال ) همگون است . : H0
توزیع مشاهدات با توزیع مشخصی ( دراین تحقیق توزیع نرمال ) همگون نیست . :H1
محاسبۀ آمارۀ آزمون : آمارۀ آزمون KS را با Dn نشان می دهیم . آمارۀ آزمون برابر است باحداکثر قدرمطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی با فراوانی نظری نسبی تجمعی ، یعنی :
Dn = Maximum که در آن Fe و Fo به ترتیبی از فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی است .
تصمیم گیری : اگر آمارۀ آزمون از مقدار جدول کوچکتر باشد ، فرض صفر پذیرفته در غیر این صورت رد می شود . در تصمیم گیری بوسیله داده های حاصل از تحلیل بوسیله نرم افزارهای کامپیوتری اگر سطح معنی داری آماره مورد نظر از سطح خطا (a) کوچکتر باشد فرض H0 در سطح اطمینان فوق رد می شود .
آزمون ویلکاکسون
این آزمون از آزمونهای ناپارامتری است که برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه ای به کار می‌رود. همچون آزمون مک نمار، این آزمون نیز مناسب طرحهای ماقبل و مابعد است (یک نمونه در دو موقعیت مختلف)، و یا دو نمونه که از یک جامعه باشند. این آزمون اندازه تفاوت میان رتبه ها را در نظر می‌گیرد بنابراین متغیرها می‌توانند دارای جوابهای متفاوت و یا فاصله ای باشند. همچنین این آزمون متناظر با آزمون t دو نمونه‌ی وابسته است و در صورت وجود نداشتن شرایط آزمون t جانشین خوبی برای آن است.
آزمون t تک نمونه ای :
این آزمون برای تعیین معنی داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت که مقدار آزمون نامیده می شود، به کار می رود.
در آزمون مورد نظر فرضیه های H0 و Hبرای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با بهره گرفتن از نمونه گرفته شده، به صورت زیر بیان می شوند.

که با توجه به موارد ذکرشده ۳ =µ۰ می باشد.
در انجام این آزمون با توجه به شاخص P- مقدار (P-Value) ارائه شده ، تصمیم گیری خواهد شد.چنانچه مقدار آن کمتر از سطح آزمون (α) باشد و کران های فاصله اطمینان ” اختلاف میانگین با مقدار آزمون ” مثبت باشد فرضیه Hرد می شود وگرنه دلیلی بر رد فرضیه Hوجود ندارد.سطح آزمون در این بررسی ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده است.

۴-۱ آمار توصیفی
دراین بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت،سن، تحصیلات، سابقه ی استفاده از خدامت بانک ملی به کمک جداول و نمودارهای فراوانی پرداخته
می شود.
سیمای پاسخ دهندگان
پاسخ دهندگان در این پژوهش تعداد ۲۵۴ نفر از مشتریان بانک ملی بوده اند که در پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی خود را وارد کرده اند.این اطلاعات شامل جنسیت، سن و میزان تحصیلات پاسخ دهندگان میباشد.
در ادامه هر یک از این ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه را مورد بررسی قرار می دهیم.
۴-۱-۱- جنسیت :
باتوجه به اینکه در قسمت ابتدای پرسشنامه جنسیت مورد پرسش قرار گرفته است، در این قسمت نحوه توزیع جنسیت در میان پاسخگویان مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد
مرد ۱۳۲ ۵۲
زن ۱۲۲ ۴۸
کل ۲۵۴ ۱۰۰

 

همان گونه که در جدول و نمودار مشاهده می شود پاسخگویان تقریبا به نسبت های برابر از دو جنسیت بوده اند.
نمودار ۴-۱توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
۴-۱-۲ سن
باتوجه به اینکه در قسمت ابتدای پرسشنامه سن پاسخگویان مورد پرسش قرار گرفته است، در این قسمت به بررسی نحوه توزیع سن پاسخ دهندگان می پردازیم.
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *