بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM- قسمت ۱۴

  • رضایی و شکاری (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان ” ارائه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM “

 

به بررسی خود ارزیابی سازمان برای شناسائی بهبود وضعیت رقابتی سازمان به منظور همراهی با محیط پویا و فضای رقابتی بازار، به کار میرود و استفاده از مدل تعالی کیفیت اروپا (EFQM) به عنوان چارچوبی برای خودارزیابی سازمانی گسترش یافته است. امروزه یکی از اهداف هر واحد سازمانی برای بقا و رقابت در دهکده جهانی افزایش رضایت مشتری است لذا این مسئله روی تمامی پردازش های سازمانی اثرگذار می باشد. هدف از این مقاله آنالیز ساختار علی و معلولی برای معیار رضایت مشتری در مدل تعالی EFQM بر مبنای ملاحظات تئوریک ناشی از زیر معیار های مدل و ناشی از سه مدل مشهور رضایت مشتری در سطح جهان می باشد (شاخص رضایت مشتری اروپا ECSIمدل شاخص رضایت مشتری آمریکا ACSI و مدل رضایت مشتری کریستنسن و مارتنسن می باشد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

  •  
    • سماوی ، رضائی مقدم و برادران (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان ” مشتری مداری و کاربرد آن در نظام آموزش عالی (مورد آموزش عالی کشاورزی در استان خوزستان)

 

به بررسی مشتری مداری به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخته است. مطالعه به روش توصیفی پیمایشی انجام شده و اطلاعات با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه و از ۳۲۲ نفر از دانشجویان و ۸۱ نفر از اعضای هیئت علمی دو دانشگاه به دست آمده است. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب دانشجویان دوره کارشناسی استفاده شد و از دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی سرشماری به عمل آمد. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت مشتری مداری در دو دانشگاه مورد مطالعه مطلوب نیست. همچنین تفاوت معنی داری بین دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دو دانشگاه در خصوص میزان مشتری مداری وجود دارد. بر مبنای یافته ها بالاترین و پایین ترین میزان مشتری مداری به ترتیب در ساختارهای محسوسات و انتقال به دست آمد.گروه های آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی، ماشینهای کشاورزی، گیاه پزشکی، خاکشناسی و باغبانی، نیازهای آموزشی نزدیک تر و همسوتر و گروه های آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی علوم دامی و صنایع غذایی نیز نیازهای متفاوتی داشتند، در پایان مقاله پیشنهادهایی برای بهبود فرایند مشتری مداری در دانشگاه ها ارائه شده است.

 

 

  • علی کبریایی و دیگران (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “ارزیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنان”

 

زمینه و هدف: نگرش های مدیریتی جدید، کیفیت را خواسته مشتری تعریف می کنند. بر همین اساس، شناخت ادراکات دریافت کنندگان خدمت از کیفیت خدمات ارائه شده و ارزیابی کیفیت خدمت، از جمله گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت محسوب می شود. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.
مواد و روش کار: در مطالعه ای توصیفی تحلیلی که به روش مقطعی در سال ۱۳۸۳ انجام شد، ۳۸۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که به روش طبقه ای نسبتی و در هر طبقه به روش تصادفی منظم انتخاب شدند، مورد پرسش قرار گرفتند. گردآوری داد ه ها با مراجعه به نمونه های مورد بررسی و به کمک پرسشنامه تدوین شده بر اساس ابزار SERVQUAL انجام شد. پرسشنامه، کیفیت را در پنج بعد خدمت اندازه گیری نمود. روایی پرسشنامه، با روش روایی محتوا برآورد و پایائی آن نیز با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. داده های پژوهش به کمک روش های آمار توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: این بررسی نشان داد که ۶/۱۷% پاسخگویان، کیفیت کلی خدمات ارائه شده را خوب، ۲/۴۸% آن را بد توصیف کردند. مقایسه ابعاد پنج گانه نشان داد که تفاوت کیفیت مشاهده شده بین ابعاد پنج گانه خدمت با یکدیگر معنی دار بود و وضع موجود کیفیت در بعد اطمینان(عمل به تعهدات( بهتر و در بعد پاسخ گویی)کمک به مشتری( بدتر از سایر ابعاد بود.
نتیجه گیری: عبارات مربوط به هر یک از ابعاد پنج گانه بیانگر آن است که در این دانشکده ها فرصت هایی برای ارتقای کیفیت وجود دارد. لذا به نظر می رسد برای بهبود وضع کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده بهتر است با توجه به این عبارات، راهکارهائی تدوین و به اجرا درآید و به لحاظ معنادار بودن تفاوت کیفیت در ابعاد پنج گانه، هنگام تخصیص منابع به این تفاوت ها توجه گردد.
۲-۳-۲) منابع خارجی:

 

 

  • دانجوما[۱۷] و راسلیا۲ (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان ” ضرورت نوآوری در خدمات و کیفیت خدمات برای رضایت مشتری: چشم انداز در آموزش عالی”

 

در حال حاضر افزایش استفاده و کاربرد در بخش خدمات .. ظهور جهانی شدن ، به تغییرات جمعیتی و تغییر در تکنولوژی منجر شده است. به طور مشابه ، نوآوری در خدمات به نمای جدیدی از هدف قرار دادن معنی دار تبدیل شده است و این چالش نه تنها برای کسب و کار سود گرا ، بلکه به سازمان های غیر انتفاعی مانند موسسات آموزش عالی کشیده شده است، به این ترتیب، نیاز به یک رویکرد از جمله دانش آموزان جدید در مورد موسسات آموزش عالی و برآوردن انتظارات جدید مشتریان فعلی است . بنابراین، این مقاله مفهومی به دنبال مسائل متصل به نگاه نوآوری در خدمات، ویژگیها و پیامدهای آن در چارچوب آموزش عالی موسسات ، به ویژه دانشگاه های فن آوری می باشد؛ به طوری که گزاره ارزش جدید را می توان توسعه یافته و مورد استفاده برای افزایش کیفیت خدمات، موقعیت و به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار آموزش عالی دانست. نتیجه گیری با توجه به مفهوم نوآوری خدمات در پرورش رضایت مشتری ساخته شد است.

 

 

  • چیرو۱ و دیگران (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان “ مطالعه کشور از دیدگاه کارفرما متقابل در فارغ التحصیلان دانشگاه شایستگی های کلیدی است. “

 

بازار کار خواستاریست از برای تغییر؛ درک شکاف میان سطح دانشگاه و کار مورد نیاز، شایستگی ها و مشاوره ها را با نمایندگان کارفرمایان از صنایع مختلف و دانشجویان ، کار بر روی توسعه سیستم های آموزش و پرورش نوآورانه بر اساس مهارت ها و شایستگی دانشگاه ها در سراسر جهان به دست آمده .اگر چه هنوز به طور کامل تراز وسط نیست؛ ناهمگنی، چند فرهنگی و چند قومی بودن ، سیستم آموزش و پرورش اتحادیه اروپا با چالش های مداوم مواجه است. این مقاله با هدف انجام تجزیه و تحلیل مقایسه ای از درجه که در آن آموزش عالی موسسات از انگلستان و رومانی متحده ( عمدتا دانشگاه ها و دانشکده های )در حال نشست انتظارات از کارفرمایان ، با تمرکز ویژه بر دانش ، مهارت ها و شایستگی های فارغ التحصیلان جوان دانشگاه هاست،این پژوهش بر اساس یک نظرسنجی مصاحبه ساختار می باشد و نتیجه گیری اصلی این است که دانشگاه ها / دانشکده های نیاز به بهبود برنامه درسی موجود خود را از طریق افزایش مهارت های مربوط به ارتباطات ، کار گروهی، مهارت های فنی ، رضایت مشتری ، تصمیم گیری چند معیاره زبان و محیط کاری چند فرهنگی می باشند.

۱٫ Chiru & others

 

 

  • هیونگ وی وو۱ و دیگران (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان ” رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس ارزیابی عملکرد توسط مدل MCDM هیبرید “

 

موسسات آموزشی نقش بحرانی را در توسعه جهانی و ملی ایفا می کنند ، آنها از استراتژی توسعه جهانی به وسیله بهبود نیروی انسانی واجد شرایط و تحقیق مورد نیاز برای رشد بیشتر حمایت می کنند.هدف از این مطالعه برای وزن دادن به شاخص های ارزیابی عملکرد آموزش عالی بر اساس “ساختار ارزیابی عملکرد رسمی توسعه یافته تایوان “ارزیابی و انجمن ارزیابی (TWAEA) توسط وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک مطالعه موردی و به رتبه ۱۲ دانشگاه های خصوصی ذکر شده است ما از یک تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی مدل( MCDM ) برای به انجام رساندن این اهداف . به طور خاص ، با بهره گرفتن از تحلیل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای به انجام رساندن هدف اول، و با اتخاذ روش ( VIKOR ) ​​برای هدف دوم با بهره گرفتن از نتیجه. AHP تلاش های مطالعه اتی ما برای کمک به بهینه سازی دانشگاه و اجرای بهره وریست؛ علاوه بر این، نتایج حاصل از این مطالعه می تواند یک مرجع ارائه امتیاز برای دیگر دانشگاه ها و موسسات آموزشی مرتبط با آن و انجام ارزیابی ، بهبود عملکرد خود و به شکل سیاست های آموزشی باشد.

 

 

  • دراگوت۲ (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان ” مدیریت کیفیت در خدمات آموزش عالی

 

کیفیت آموزشی دانشگاه تبدیل به یک موضوع با اهمیت عمده تولیدی توسط بازار کار گردیده که در این زمان، تبدیل به بیشترین خواستار شده است. مدرک حتی یک دانشگاه بسیار مشهور دیگر هیچ تضمین اشتغال در زمینه فارغ التحصیل محصوب نخواهد شد.کیفیت نظام آموزش عالی، نه تنها نگرانی عمده دانشجویان ، بلکه پدر و مادرها نسبت به دانش آموزان خود، و همچنین آینده نگری کارفرمایان، دولت و جامعه به طور کلی، همراه با استادان دانشگاه و کل کارکنان، که در واقع ارائه روند آموزشی با کیفیت هستند می باشد.جهانیان آگاه شدن که موفقیت های اقتصادی حاصل از حالت های سر راست و مشخص کیفیت سیستم های آموزشی آنهاست (منحصرا در سطوح دانشگاهی)این سیستم عامل موثر جلوه دادن مرکز شخص به عنوان فاکتور اصلی از تولیدات است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱٫ Hung-Yi wu & others
۲٫ Dragut

 

 

  • یانگ[۱۸] و پترسون [۱۹] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان “درک ارزش ، وفاداری ، رضایت مصرف کننده : نقش هزینه های تغییر “

 

هدف این پژوهش به بررسی اثرات تعدیل هزینه های تغییر در وفاداری مشتری از طریق رضایت و ارزش درک شده می پردازد .نتایج نشان می دهد که شرکتهایی که در تلاش برای وفاداری مشتری هستند در درجه اول باید بر رضایت و ارزش درک شده تمرکز کنند . و اثرات تعدیل در هزینه های تغییر در رابطه با وفاداری مشتری و… رضایت مشتری و ارزش درک شده رابطه معنی دار دارد .

 

 

 

هدف از این پژوهش ارائه نتایج ساخت های ارزیابی شده توسط فارغ التحصیلان آموزش می باشد؛ به عبارتی دانشگاه با صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز در بازار کار مورد توجه محقق بوده است. بنابراین داده های ارائه شده از نظر کاربران اصلی از خدمات دانشگاه، به طور خاص، با جمعیت بالغ بر۹۸۲ دانشجوی دانشگاه برای طبقه بندی سی و دو تواناییها و ظرفیتهای در رده های مختلف، به منظور بررسی اطلاعات ما جالب توجه در نظر گرفته شده. اطلاعات در مورد تجزیه و تحلیل در این مطالعه در درجه اول از پرسشنامه توسط دانش آموزان فارغ التحصیل پر شده است.
جدول۲-۴) جدول جمع بندی نتایج مطالعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *