بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۴۹

جدول ۴-۱۹: آزمون U من ویتنی بین مدارسی که ازICT استفاده می کنند با مدارسی که از ICT استفاده نمی کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماره حجم میانگین رتبه ها تعداد Z Mann-Whitney U Wilcoxon W سطح معنی داری
مدارسی که ازICT
استفاده نمی کنند
۴ ۱۰/۳ ۹ ۳۸/۲- ۰/۵۰ ۵۰/۱۵ ۰۱۷/۰
مدارسی که از ICT
استفاده می کنند
۵ ۳۸/۷

 

نتایج جدول حاکی از آن است که عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارسی که از ICT استفاده می کنند به طور معنی داری بالاتر از عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارسی که از ICT استفاده نمی کنند است (۰۵/۰p< و ۳۸/۲- =Z).

سایر یافته های مربوط به سوالات

 

 

    1. همانطور که در جدول ۴-۲۰ مشاهده می شود میانگین استفاده از کامپیوتر و نرم افزار در بین زنان (۸۹/۱۰۰) درصد و در بین مردان (۲۲/۱۱۵) درصد می باشد. میانگین استفاده از اینترنت و سرویس های اینترنتی در بین زنان (۲۹/۱۰۶) درصد و در بین مردان (۶۳/۱۱۱) درصد است. میانگین استفاده از تلویزیون و ویدئو پروژکتور در بین زنان (۲۹/۱۱۵) درصد و در بین مردان (۶۶/۱۰۵) درصد می باشد. میانگین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در روش تدریس در بین زنان (۵۲/۱۰۹) درصد و در بین مردان (۵۲/۱۰۹) درصد است. میانگین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی در بین زنان (۰۹/۹۸) درصد و در بین مردان (۰۸/۱۱۷) درصد می باشد و نمره کل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین زنان (۲۵/۱۰۰) درصد و در بین مردان (۶۵/۱۱۵) بدست آمده است.

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

جدول۴-۲۰: میزان استفاده از ICT و نقش ICT در روش تدریس و تهیه مواد آموزشی به تفکیک جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *