تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۱۴

اطلاعات مندرج در جدول ۳-۳، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده را برای هریک از متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش را نشان می دهد. با توجه به ضرایب به دست آمده و ضریب کل(۸۴/۰) مشخص گردید که پرسشنامه از قابلیت اعتماد یا پایایی بالایی برخوردار است.
روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 استفاده شده است.
الف) آمار توصیفی: در این روش، برای توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها و متغیرهای پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی، شاخص‌های گرایش به مرکز(میانگین) و شاخص‌های پراکندگی(انحراف معیار)استفاده شده است.
ب) آمار استنباطی: در این روش از آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. تحلیل عاملی، یکی از تکنیک‌های تقلیل داده است که تعداد زیادی از متغیرها را به مجموعه کوچکتری از عامل‌های مهم تبدیل می نماید، به طوری که اطلاعات ضروری موجود در متغیرها را خلاصه می نماید. از آنجا که در این پژوهش تعیین مولفه‌های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد، با استفاده از این تکنیک، ابعاد پنهان در سوالات مورد واشکافی و بررسی قرار می گیرند تا مشخص گردد که کدام یک از مولفه‌های مدیریتی، روانشناختی، اقتصادی، آموزشی و سیاستگذاری، در ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی تاثیر گذار می باشند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدّمه

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنا‌دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهش‌ها، کمک گرفته می‌شود. از این رو، تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهشی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. بنابراین، تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت بررسی صحّت و سقم فرضیه‌های پژوهش و تعمیم اطّلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از اهمّیّت خاصّی برخوردار است. در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده‌های به دست آمده به دو طریق مورد ارزیابی قرار گرفت:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

    1. آمار توصیفی: در این بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش، در قالب جداول فراوانی تلخیص و با استفاده از نمودارهای ستونی به نمایش در خواهند آمد.

 

  1. آمار استنباطی: در این بخش به منظور پاسخ به سوال‌های پژوهش از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد.

 

بخش اوّل) آمار توصیفی
۱)بررسی جنسیت افراد مورد مطالعه:
جدول ۴-۱: فراوانی و درصد فراوانی متغیّر جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *